شنبه 14 تیر 1399   04:43:13

تولید 13 میلیون دز واکسن اِنتروتوکسمی در موسسه رازی شعبه اهواز

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب غرب کشور(اهواز) گفت: تاکنون 13 میلیون دز واکسن اِنتروتوکسمی در این شعبه تولید شده که با تولید 2 میلیون دز تا پایان سال، در نهایت 15 میلیون دز از این واکسن در سال جاری در شعبه اهواز تولید می شود.


به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، دکتر امیرمحمد کرد زنگنه با اشاره به فعالیت های موسسه رازی شعبه جنوب غرب کشور(اهواز) اظهار کرد: این شعبه از موسسه رازی در سال 1338 و متعاقب شیوع بیماری طاعون اسبی در منطقه جنوب غرب کشور، تحت عنوان آزمایشگاه در اهواز تاسیس شد و با همکاری موسسه رازی مرکز، پس از 2 سال واکسن ضد طاعون اسبی را تولید کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال 1342 در زمینه جانوران سمی به ویژه عقرب فعالیت های قابل توجهی در این شعبه انجام شد، افزود: این فعالیت ها در نهایت منجر به تولید سرم ضد عقرب زدگی در موسسه رازی مرکز با همکاری شعبه اهواز شد.

رئیس موسسه رازی شعبه اهواز بیان کرد: در حال حاضر در این موسسه سم خشک عقرب، سرم ضد عقرب زدگی و واکسن اِنتروتوکسمی تولید می شود.

وی با اشاره به اینکه تولید 15 میلیون دز واکسن اِنتروتوکسمی در موسسه رازی شعبه اهواز از تعهدات این شعبه است، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون 13 میلیون دز از این واکسن تولید شده و 2 میلیون دز باقیمانده نیز تا پایان سال، تولید خواهد شد.

دکتر کرد زنگنه گفت: تعهد تولید 20 گرم سم خشک عقرب در سال جاری که برای مسائل تحقیقاتی در کشور مورد استفاده قرار می گیرد نیز در شعبه اهواز عملیاتی شده و تا هفته نخست اسفندماه به موسسه رازی مرکز تحویل داده می شود.

وی با اشاره به اینکه این شعبه در سال جاری متعهد به تولید 20 لیتر معادل 20 هزار ویال تولید آنتی سرم ضدعقرب زدگی نیز بود که به طور کامل انجام و به موسسه رازی مرکز تحویل داده شده است، تاکید کرد: بر این اساس بحث تولید 2 میلیون دز واکسن اِنتروتوکسمی تا پایان سال در اولویت شعبه اهواز قرار گرفته است.

بيشتر